Algemene voorwaarden

OPLEIDINGSBEPALING van de DOC Nederland BV, afdelingen: DOC Opleiding & Training en Interieuracademie

DEFINITIES

DOC Nederland BV – vestiging.
Waar in onze opleidingsbepalingen wordt gesproken over DOC Opleiding & Training dient hieronder te worden verstaan de rechtspersoon waarbinnen de lokale vestiging van DOC Opleiding & Training haar activiteiten uitoefent.

AANMELDING
Aanmelding kan slechts geschieden door gebruikmaking van de bijgevoegde overeenkomst of via het inschrijfformulier op de website. Slechts volledig ingevulde overeenkomsten worden in behandeling genomen. De overeenkomst dient te worden ondertekend of online akkoord gegeven. Dit akkoord is dat tevens van toepassing voor diegenen, die voor betaling van het lesgeld aansprakelijk zijn. Dit geldt ook voor de werkgever die voor één of meer werknemers een overeenkomst aangaat. De inschrijving wordt op het ogenblik van ontvangst van de overeenkomst door DOC Opleiding & Training aanvaard, tenzij het tegendeel schriftelijk aan de deelnemer wordt meegedeeld.

OPLEIDINGSDUUR EN OPZEGGING
Men verbindt zich bij de inschrijving voor de gehele opleiding of training. Voor opleidingen en trainingen geldt de volgende annuleringsregeling. Indien de opleiding/training na de geplande startdatum wordt geannuleerd, is de prijs van het aantal gegeven colleges (lessen) verschuldigd, vermeerderd met een opzegvergoeding van 35% over de totale prijs. De totaal verschuldigde kosten zullen niet hoger zijn dan die van de totale prijs. Het wegblijven bij een opleiding wordt niet aangemerkt als het opzeggen of beëindigen van een opleiding. Bij annulering binnen 14 dagen na verzending van de uitnodiging en het lesrooster worden geen kosten in rekening gebracht. Bij annulering meer dan 14 dagen na verzending van de uitnodiging wordt 10% van het cursusgeld in rekening gebracht. Bij annulering na de geplande startdatum hanteren wij eerder genoemde regeling. De opdrachtgever heeft het recht om kosteloos een andere deelnemer aan de opleiding plaats te laten nemen in overleg met DOC Opleiding & Training.  Opzegging dient schriftelijk per brief of E-mail te geschieden (opzegging uitsluitend per eerste dag van de volgende maand). De overeenkomst wordt te allen tijde onmiddellijk ontbonden bij het overlijden van de deelnemer. De wederzijdse rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit deze overeenkomst, eindigen zodra deze is ontbonden.

BETALING LESGELD
Het lesgeld dient vooruit te worden betaald; ineens of in termijnen. Hiervoor ontvangt u facturen. Indien de contractant, als gevolg van een bijzondere omstandigheid, niet meer (volledig) aan de betalingsverplichting kan voldoen, kan hij zich tot DOC Opleiding & Training wenden met het verzoek om een betalingsregeling. Een verzoek hiertoe dient schriftelijk, per brief of E-mail, te worden ingediend. Indien DOC Opleiding & Training met het verzoek instemt, wordt de betalingsregeling schriftelijk overeengekomen. Bij een betalingsregeling worden de maandelijkse termijnen van de opleiding aangehouden. Bij wanbetaling komen alle kosten, zoals kosten door renteverlies, incasso-, gerechts-, en buitengerechtelijke kosten, voor rekening van de inschrijver.

BOEKEN
Boekenlijsten zullen door DOC Opleiding & Training worden verstrekt.

VAKANTIES
De vakanties lopen zoveel mogelijk parallel met de plaatselijke schoolvakanties.

 

STUDIEGIDS/ WEBSITE
Tot de overeenkomst behoort ook datgene, wat in de studiegids en op de website staat vermeld bij de door u gekozen opleiding.

AUTEURS- EN EIGENDOMSRECHT
Van het door DOC Opleiding & Training verstrekte lesmateriaal blijven alle rechten aan haar voorbehouden. Niets uit de uitgave(n) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enigerlei vorm of in enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enig andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DOC Opleiding & Training. Het is niet toegestaan het lesmateriaal aan derden ter beschikking te stellen.

VERKLARING VAN DEELNAME
Indien u minimaal 80% van de lessen heeft bijgewoond, kunt u op verzoek een verklaring van deelname ontvangen.

EXAMENS
De opleidingen zijn merendeels gericht op erkende examens.
Het examengeld is, tenzij anders vermeld, niet bij het lesgeld inbegrepen.

ALGEMEEN

    Voor lesadressen, lestijden en lesgelden dient u de prijslijst en/of de website te raadplegen.
    Wij houden ons te allen tijde het recht voor wijzigingen aan te brengen m.b.t. de gegevens in de studiegids, prijslijst en website.
    De studieleiding houdt zich het recht voor, onder opgave van redenen, een opleiding te annuleren.

KLACHTEN
Iedere klacht wordt in beginsel binnen 48 uur beantwoord. Contactpersoon daarvoor is dhr. R. Nij Bijvank. DOC Nederland zal altijd in overleg gaan om binnen 4 weken tot een gezamenlijke oplossing te komen. Indien DOC Nederland de klacht gegrond acht is zij te allen tijde gerechtigd alsnog de overeengekomen prestatie uit te voeren, het gebrek te herstellen dan wel opdrachtgever te crediteren voor een evenredig deel van de factuur. Het indienen van een klacht geeft opdrachtgever geen recht betaling te weigeren of op te schorten.Klachten worden geregistreerd en indien van toepassing wordt er een verbeteractie op verricht, conform het ISO handboek. Deze worden gedurende 2 (twee) jaar bewaard. Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.

BEROEP
Indien de deelnemer niet akkoord gaat met de geboden oplossing kan schriftelijk de bemiddeling van de Geschillencommissie, in persoon van Arjo BV, worden ingeroepen. Het oordeel van de beroepsinstantie is voor het instituut bindend; eventuele consequenties worden door het instituut snel afgehandeld. U wordt aangeraden een kopie van de correspondentie die over de klacht in gevoerd, bij deze brief in te sluiten. Het adres is: DOC Nederland BV T.a.v. Geschillencommissie Gildenstraat 27, 7005 BL Doetinchem.