Algemene voorwaarden

Definitie

DOC Nederland BV
Waar in onze algemene voorwaarden wordt gesproken over DOC Opleiding & Training dient hieronder te worden verstaan de rechtspersoon DOC Nederland BV, waarbinnen de lokale vestiging van DOC Opleiding & Training haar activiteiten uitoefent.

Aanmelding

Aanmelding kan slechts geschieden door gebruikmaking van het inschrijfformulier. Dit formulier is de basis van de opleidingsovereenkomst die wordt aangegaan. Slechts volledig ingevulde overeenkomsten worden in behandeling genomen. De overeenkomst dient te worden ondertekend of online akkoord gegeven. Dit akkoord is tevens van toepassing voor diegenen, die voor betaling van het lesgeld aansprakelijk zijn. Dit geldt ook voor de werkgever die voor één of meer werknemers een overeenkomst aangaat. De inschrijving wordt op het ogenblik van ontvangst van de overeenkomst door DOC Opleiding & Training aanvaard, tenzij het tegendeel schriftelijk aan de deelnemer wordt meegedeeld.

Opleidingsduur en annulering

Men verbindt zich bij de inschrijving voor de gehele opleiding of training. Voor opleidingen en trainingen geldt de volgende annuleringsregeling. Indien de opleiding/training na de geplande startdatum wordt geannuleerd (opgezegd), is de prijs van het aantal gegeven colleges (lessen) verschuldigd, vermeerderd met een annuleringsvergoeding van 35% over de totale prijs. Het wegblijven bij een opleiding wordt niet aangemerkt als het annuleren of beëindigen van een opleiding. Bij annulering binnen 14 dagen na verzending van de uitnodiging en het lesrooster worden geen kosten in rekening gebracht. Bij annulering meer dan 14 dagen na verzending van de uitnodiging wordt 10% van het cursusgeld in rekening gebracht. Bij annulering na de geplande startdatum hanteren wij eerder genoemde regeling. De opdrachtgever heeft het recht om kosteloos een andere deelnemer aan de opleiding plaats te laten nemen in overleg met DOC Opleiding & Training. Annulering dient schriftelijk per brief of E-mail te geschieden. De overeenkomst wordt te allen tijde onmiddellijk ontbonden bij het overlijden van de deelnemer. De wederzijdse rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit deze overeenkomst, eindigen zodra deze is ontbonden. De genoemde bedenktermijn geldt ook indien de deelnemer de cursus boekt en het bedrijf of werkgever deze betaalt. Indien het bedrijf het contract sluit geldt geen bedenktijd.

Onvoorziene omstandigheden

De studieleiding houdt zich het recht voor om bij onvoorziene omstandigheden de planning, locaties of organisatie van een opleiding aan te passen.

Betaling lesgeld

Het lesgeld dient vooruit te worden betaald; ineens of in termijnen. Hiervoor ontvangt u facturen. Indien de contractant, als gevolg van een bijzondere omstandigheid, niet meer (volledig) aan de betalingsverplichting kan voldoen, kan hij zich tot DOC Opleiding & Training wenden met het verzoek om een betalingsregeling. Een verzoek hiertoe dient schriftelijk, per brief of E-mail, te worden ingediend. Indien DOC Opleiding & Training met het verzoek instemt, wordt de betalingsregeling schriftelijk overeengekomen. Bij een betalingsregeling worden de maandelijkse termijnen van de opleiding aangehouden. Bij wanbetaling komen alle kosten, zoals kosten door renteverlies, incasso-, gerechts-, en buitengerechtelijke kosten, voor rekening van de inschrijver.

Boeken

Boekenlijsten zullen door DOC Opleiding & Training worden verstrekt.

Vakanties

De vakanties lopen zoveel mogelijk parallel met de plaatselijke schoolvakanties.

Geheimhouding

Klik hier voor alle informatie met betrekking tot vertrouwelijk omgaan met (persoonsgegevens) informatie.

Studiegids / website

Tot de overeenkomst behoort ook datgene, wat in de studiegids en op de website staat vermeld bij de door u gekozen opleiding.

Auteurs en eigendomsrecht

Van het door DOC Opleiding & Training verstrekte lesmateriaal blijven alle rechten aan haar voorbehouden. Niets uit de uitgave(n) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enigerlei vorm of in enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enig andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DOC Opleiding & Training. Het is niet toegestaan het lesmateriaal aan derden ter beschikking te stellen.

Verklaring van deelname

Indien u minimaal 80% van de lessen heeft bijgewoond, kunt u op verzoek een verklaring van deelname ontvangen.

Examens

Per opleiding is aangegeven of en op welke examen(s) het gericht is.
Het examengeld is, tenzij anders vermeld, niet bij het lesgeld inbegrepen.

Algemeen

  • Voor lesadressen, lestijden en lesgelden kunt u de organisatie raadplegen.
  • Wij houden ons te allen tijde het recht voor wijzigingen aan te brengen m.b.t. de gegevens in de studiegids, prijslijst en website.
  • De studieleiding houdt zich het recht voor, onder opgave van redenen, een opleiding te annuleren.

Klachten

Iedere klacht wordt in beginsel binnen 48 uur beantwoord. Contactpersoon daarvoor is dhr. J. Elschot. DOC Nederland zal altijd in overleg gaan om binnen 4 weken tot een gezamenlijke oplossing te komen. Indien DOC Nederland de klacht gegrond acht is zij te allen tijde gerechtigd alsnog de overeengekomen prestatie uit te voeren, het gebrek te herstellen dan wel opdrachtgever te crediteren voor een evenredig deel van de factuur. Het indienen van een klacht geeft opdrachtgever geen recht betaling te weigeren of op te schorten. Klachten worden geregistreerd en indien van toepassing wordt er een verbeteractie op verricht, conform het kwaliteitshandboek. Deze worden gedurende 2 (twee) jaar bewaard. Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.

Beroep

Indien de deelnemer niet akkoord gaat met de geboden oplossing kan schriftelijk de bemiddeling van de Geschillencommissie worden ingeroepen. Meer informatie hierover is te vinden op www.degeschillencommissie.nl.

Registratie

DOC Nederland BV is ingeschreven in het register van het CRKBO . Dit Centraal Register Kort Beroepsonderwijs bevat onderwijsinstellingen die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Hierdoor wordt er BTW vrij gefactureerd en zijn we erkend door het UWV.